Algemene Voorwaarden van Niveb

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Niveb en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding (coaching/Counselling), dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “scholing”.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door NIVEB.
3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
o Startmoment van de scholing: de eerste scholingsdag.
o Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een scholing of verplaatsen van het startmoment van de scholing.
4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door NIVEB schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen NIVEB en de opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanmelding, door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door NIVEB en de opdrachtgever getekende schriftelijke overeenkomst of door schriftelijke bevestiging door NIVEB aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een scholing heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een scholing te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van de eerste scholingsdag kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de eerste scholingsdag is de opdrachtgever verplicht 100 % van het scholingsgeld te vergoeden.
 4. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de scholing de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de scholing deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 5. Een persoonlijke coaching/ counselling kan tot 2 werkdagen voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen voor aanvang zullen de kosten van dit gesprek in rekening worden gebracht. Indien de deelnemer voor het geplande gesprek niet aanwezig is, wordt eveneens het bedrag in rekening gebracht.
 6. Zouden er aanbetalingen hebben plaatsgevonden door de opdrachtgever eerder als 6 weken voor startmoment van de opdracht dan heeft de opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag. Deze restitutie vind plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering bij het Niveb. Het Niveb behoud zich het recht om € 15,00 administratiekosten voor deze annulering te berekenen.

Artikel 4 Annulering door het NIVEB

Het NIVEB heeft het recht zonder opgave van redenen de scholing te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan NIVEB betaalde bedrag. Dit geldt ook voor persoonlijke coaching en Counselling.

Artikel 5 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de scholing laten deelnemen. Vervanging na de start van de scholing is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van NIVEB op grond van artikel 4.

Artikel 6 Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 Betaling

 1. Het NIVEB brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde uiterlijk 14 dagen na facturering op
  de door het NIVEB aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door NIVEB, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een scholing zijn in het scholingsgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door gezamenlijk gekozen accommodatie.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is het NIVEB steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is het NIVEB gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan het NIVEB alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 115 Euro.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

Het NIVEB heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een scholing te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van schade , hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 4. De opdrachtgever garandeert dat er tijdens de cursus geen geluids- en bandopname’s , technische verslaglegging van welke aard dan ook worden gemaakt door enige betrokkene die aanwezig is bij de cursus. Mocht de opdrachtgever deze verplichting niet nakomen doordat er wel opnames van welke aard worden gemaakt van de cursus dan verbeurt zij een direct opeisbare boete van € 5000,00 per opname. Het voorgaande geld niet indien alle betrokkene toestemming hebben gegeven voor het maken van dergelijke opname’s. Deze toestemming kan alleen worden bewezen via een daartoe vereist formulier. (Instemming Opname’s). Op dat moment dat dergelijke opname mochten zijn gemaakt door ondergeschikte de opdrachtgever dient in te spannen dat hij deze gegevensdragers opeist, terugvordert en afdraagt aan opdrachtnemer.

Artikel 10 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door NIVEB uitgegeven brochures, projectmateriaal en scholingsmateriaal berust bij het NIVEB, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het NIVEB zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van het NIVEB, berust uitsluitend bij het NIVEB.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Het NIVEB spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Het NIVEB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 4. Het NIVEB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Het NIVEB zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 6. Mocht enige derde Niveb aansprakelijk stellen voor enige handeling, nalaten of prestatie die Niveb heeft geleverd in het kader van de overeenkomst die met opdrachtgever is gesloten, dan vrijwaart de opdrachtgever Niveb voor alle schade. In dat geval is Niveb bevoegd deze aansprakelijkheidstelling en alle schade die is of mocht worden gevorderd te verhalen op de opdrachtgever.

Artikel 12 Klachten

Het Niveb beschikt over een klachtenregeling. Voor die situatie’s waar een onafhankelijk oordeel is gevraagd kunnen beide partijen zich richten tot het Nobtra, de Nederlandse orde van Beroepstrainers, te Vught. De gehele klachtenregeling is bij het Niveb op te vragen. Download en stuur het ingevulde formulier op naar:

Niveb Molenbeeck 112  5932 SL Tegelen Nederland.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen het NIVEB en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.